Polityka prywatności

DS Consulting > Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest DS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 11b/3w Gdańsku (kod pocztowy: 80-252), tel.: (58) 344 44 50, adres e-mail: biuro@dsconsulting.com.pl
  • W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych można skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem iod@dsconsulting.com.pl
  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług związanych z gospodarką odpadami. Przepisy prawa wymagają od nas też przetwarzania Twoich danych do celów podatkowych i rachunkowych.
  • Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  • Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
  • Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
  • Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Jeśli uważasz, że DS Consulting przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.