DS Consulting > Branże > Zarządzanie budżetem i planowanie w JST

Zarządzanie budżetem i planowanie w JST

jst_dsc

1. Analiza finansowa budżetu, analiza zdolności kredytowej, efektywność wydatkowa, plany naprawcze, zwiększanie ściągalności podatków

Dążenie do efektywności budżetu JST sprawia, iż niezbędne jest znalezienie sposobu ograniczenia wydatków czy zwiększenia dochodów budżetowych. W niektórych przypadkach uzasadnione jest szukanie sposobu na restrukturyzację długu, tak aby spłaty rat i odsetek dostosować do możliwości JST.

Co możemy zaoferować?

 • Przeanalizujemy sytuację finansową JST, wykonamy prognozę finansową budżetu, ocenimy zdolność do spłaty zobowiązań oraz wskażemy obszary ewentualnego dalszego zainteresowania.
 • Wykonamy pogłębione analizy wybranych obszarów działalności oraz wskażemy możliwe rozwiązania zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.
 • Dokonamy analizy możliwości spłaty zadłużenia oraz analizy umów kredytowych JST w kontekście obowiązujących na rynku warunków kredytowych.
 • Przygotujemy rekomendacje względem zwiększenia wiarygodności finansowej JST, m.in. poprzez zwiększenie efektywności dochodów i wydatków budżetowych oraz optymalizację spłaty zadłużenia.
 • W przypadku trudnej sytuacji finansowej JST zaproponujemy harmonogram działań naprawczych.

Nasze bogate doświadczenie w tym zakresie potwierdzają zrealizowane projekty.

NASZE PROJEKTY

2. Budżet zadaniowy

Czy można lepiej alokować środki finansowe w budżecie? Czy budżet może być narzędziem skutecznej kontroli ? Ile faktycznie nas kosztuje realizacja określonego zadania? Czy efektywne wydatkujemy środki? Czym jest zarządzanie przez cele?

Budżet w ujęciu zadaniowym nie jest drugim budżetem, zmienia tylko sposób patrzenia na wydatki. Skutki są jednak bardzo znaczące i dotykają sposobu planowania, rozliczania i ewidencjowania wydatków. Dzięki tym wszystkim elementom budżet staje się prawdziwym i, wbrew pozorom, łatwym narzędziem zarządczym.

Jak możemy pomóc?

 • Wskażemy korzyści płynące z zadaniowego podejścia do budżetowania.
 • Przygotujemy procedury i przeprowadzimy przez proces wdrożenia.
 • Przeszkolimy pracowników.
 • Udzielimy wsparcia w czasie doskonalenia metod budżetowania.

 

Wdrożenie budżetowania zadaniowego w Państwa jednostce może być łatwe.

 • W praktyce JST wykorzystują elementy budżetu zadaniowego dla planowania i realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Nie trzeba wdrażać podejścia zadaniowego od razu we wszystkich obszarach działalności, można to zrobić etapami.
 • Metodologia jest uniwersalna, lecz rozwiązania szczegółowe różnią się w zależności od potrzeb klienta. Dotyczy to szczegółowości, sposobu mierzenia rezultatów i efektów.

NASZE PROJEKTY

3. Strategie i plany rozwoju

Planowanie rozwoju jest podstawą dobrego rządzenia. Opracowanie strategii rozwoju wymaga jednak dobrej koordynacji i spięcia prac różnych zainteresowanych podmiotów.

Co możemy zaoferować?

 • Udzielimy wsparcia w przygotowaniu różnego rodzaju dokumentów strategicznych.
 • Opracujemy potrzebne diagnozy i analizy stanu istniejącego i otoczenia.
 • Poprowadzimy warsztaty z interesariuszami.
 • Sformułujemy rekomendacje i zalecenia w zakresie realizacji strategii.

NASZE PROJEKTY

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku – Jar Brzeźnicy
Mienie komunalne i rewitalizacja, analizy lokalizacyjne, strategie i plany rozwoju, MIENIE I REWITALIZACJA

Ocena klimatu inwestycyjnego w rejonie Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku, program działań wzmacniających klimat inwestycyjny miasta

Przygotowanie terenów inwestycyjnych nadbrzeża Wisły w Płocku – Sobótka
Mienie komunalne i rewitalizacja, analizy lokalizacyjne, strategie i plany rozwoju, MIENIE I REWITALIZACJA

Ocena klimatu inwestycyjnego terenów nadbrzeżnych Wisły w Płocku, program wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej Miasta

Strategia funkcjonowania i współpracy Łódzkich Instytucji Kultury Filmowej
Kultura, zabytki i turystyka, strategie i plany rozwoju, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Diagnoza, wielowariantowa koncepcja oraz strategia funkcjonowania i współpracy Łódzkich Instytucji Kultury Filmowej

Wieloletni Program Pozyskiwania Inwestorów Zewnętrznych w Regionie Słupskim
strategie i plany rozwoju

Wzmocnienie atrakcyjności Regionu Słupskiego jako potencjalnej lokalizacji inwestycyjnej poprzez zdefiniowanie Wieloletniego Programu Pozysk...

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
strategie i plany rozwoju

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Zatoki Gdańskiej na zlecenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Algorytm podziału środków na inwestycje dla Miasta Warszawa
strategie i plany rozwoju

Opracowanie algorytmu podziału środków finansowych na inwestycje w poszczególnych dzielnicach Miasta Stołecznego Warszawy

Benchmarking Parków Technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego
strategie i plany rozwoju, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Benchmarking parków naukowych i technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości na zlecenie Miasta Elbląg

Wieloletnia prognoza finansowa dla Lublina
analiza finansowa, strategie i plany rozwoju, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

WPF w oparciu o aplikację PROFIN z podziałem dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe oraz indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia

Strategia Pozyskiwania Inwestorów dla Miasta Poznania
strategie i plany rozwoju, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Diagnoza i Strategia pozyskiwania inwestorów zewnętrznych dla Poznania wraz z programami operacyjnymi