DS Consulting > Branże > Odpady komunalne

Odpady komunalne

Odpady

Zastanawiasz się jak efektywnie zorganizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i jednocześnie wypełnić obowiązki ustawowe? Jak wdrożyć wymóg selektywnej zbiórki odpadów? Skąd pozyskać dofinansowanie na inwestycje w tym obszarze?

Nasz zespół zrealizował kilkadziesiąt projektów w sektorze odpadowym, a także wspierał ponad sto gmin we wdrażaniu „rewolucji śmieciowej” w 2012 r. tj. po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

1. Studia wykonalności

Od wielu lat z sukcesami przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną dla projektów z gospodarki odpadami. Doradzaliśmy zarówno przy niewielkich projektach modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów jak i kompleksowych inwestycjach budowy takich zakładów o wartości ponad 100 mln zł.

Jak możemy pomóc?

 • Przygotujemy kompletną dokumentację projektową, tj.: studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, dokumentację techniczną we współpracy z  naszymi partnerami – z najlepszymi firmami inżynieryjnymi specjalizującymi się w gospodarce odpadowej w Polsce.
 • Poprowadzimy projekt do uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania i podpisania umowy.

2. Pomoc publiczna

Chcesz wiedzieć czy wysokość rekompensaty jest zgodna z obowiązującymi przepisami? Chcesz rozszerzyć zakres powierzonych usług lub realizujesz inwestycję w sektorze odpadów komunalnych? Wreszcie, chcesz dokonać restrukturyzacji w sektorze odpadów?

Jesteśmy wiodącą w Polsce firmą w zakresie zagadnień związanych z pomocą publiczną w gospodarce odpadami. Doradzaliśmy w tym obszarze wielu beneficjentom pomocy w tym przy projektach budowy spalarni odpadów i rozbudowy kilku zakładów typu MBP.

Jak możemy pomóc?

 • Dokonamy interpretacji obowiązujących wytycznych w zakresie pomocy publicznej, w tym rekompensaty.
 • Przeprowadzimy audyt rekompensaty i potwierdzimy zgodność z obowiązującymi wytycznymi.
 • Zweryfikujemy obowiązującą umowę powierzenia pod względem przedmiotu, algorytmu wyliczenia rekompensaty, sposobu weryfikacji wysokości rekompensaty.
 • Opracujemy koncepcję zlecenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.
 • Przygotujemy umowę wykonawczą wraz z kalkulacją wysokości rekompensaty w zakresie gospodarki odpadowej.
 • Przeszkolimy pracowników samorządowych i przedstawicieli spółek w zakresie stosowanych rozwiązań.

3. Kalkulacja opłat za gospodarowanie odpadami

Zmiany w gospodarce odpadowej wymagają od gmin oszacowania kosztów funkcjonowania systemu w nowej formie.

Jak możemy pomóc?

 • Opracujemy model optymalnego systemu gospodarki odpadami.
 • Wskażemy konsekwencje ekonomiczne nowych uwarunkowań prawnych.
 • Dopasujemy rozwiązanie do realiów samorządu.

4. Pozyskanie finansowania dla projektów

Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych często nie jest możliwa bez użycia środków zewnętrznych. Wspieramy firmy komunalne w procesie zapewnienia niezbędnego finansowania.

Jak możemy pomóc?

 • Wykonamy diagnozę dostępnych źródeł finansowania.
 • Przygotujemy rekomendacje dotyczące wyboru formy finansowania: kredyty, obligacje, w tym obligacje przychodowe, partnerstwo publiczno-prywatne.
 • Określimy kwotę potrzeb finansowych.
 • Zbadamy aktualną kondycję finansową i zdolność kredytową podmiotu.
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację.
 • Udzielimy wsparcia przy negocjacjach i w wyborze instytucji finansującej.

5. Zamówienia publiczne w sektorze odpadów komunalnych

Jak praktycznie wdrożyć postanowienia Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)?

W naszej firmie uzyskasz pomoc prawną w czynnościach związanych z przygotowaniem przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, a w tym:

 • konsultacje w siedzibie klienta w kluczowych kwestiach związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem przetargu,
 • przygotowanie lub opiniowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tzw. „przetargach odpadowych” lub tworzenie założeń dla tego typu dokumentów,
 • przygotowanie odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez wykonawców,
 • przygotowanie odpowiedzi w przypadku postępowania odwoławczego wszczętego przez wykonawcę przed Krajową Izbą Odwoławczą.


NASZE PROJEKTY

System gospodarki odpadami Ślęza-Oława
Odpady komunalne, kredyt inwestycyjny, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do POIiŚ (dofinansowanie 61,7 mln zł) i doradztwo w zakresie finansowania wkładu własnego

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie
Odpady komunalne

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, dofinansowanie 85,3 mln zł

Usługi gospodarowania odpadami w Legnicy w trybie in-house
Odpady komunalne, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie powierzenia zadań własnych gminy dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Projekcja finansowa i analiza rekompensaty dla PGK “Sanikom”
Odpady komunalne, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Aktualizacja modelu i projekcji finansowej oraz wyliczenie rekompensaty w sektorze odpadów

Pomoc publiczna w gospodarce odpadami
Odpady komunalne

Szkolenia z zakresu rekompensaty i umów wykonawczych w gospodarce odpadami

Kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami
Odpady komunalne

Kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami w oparciu o nowe zasady dla ponad 100 gmin

Rozwój systemu gospodarowania odpadami w Toruniu
Odpady komunalne, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Analiza obecnego systemu oraz opracowanie koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do 2030

System gospodarowania odpadami w Bydgoszczy
Odpady komunalne

Rekomendacje w zakresie optymalizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Emisja obligacji dla ZGO Jarocin
Odpady komunalne

Przygotowanie dokumentacji konkursowej oraz wyłonienie gwaranta i organizatora emisji obligacji krótkoterminowych