DS Consulting > Branże > Mienie komunalne i rewitalizacja

Mienie komunalne i rewitalizacja

kamienica_dsc

Firma DS CONSULTING praktycznie od początków swojej działalności uczestniczy w projektach wspierających jednostki samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania mieniem komunalnym, a od kilku lat także w obszarze rewitalizacji.

1. Diagnoza i polityka zarządzania mieniem

Podstawą efektywnego zarządzania mieniem jest kompleksowa ewidencja i odpowiednia klasyfikacja składników mienia, tj. ocena sposobu wykorzystania poszczególnych elementów majątku w świetle sytuacji rynkowej oraz sformułowanie efektywnej strategii gospodarowania mieniem.

Samorządy dysponują i zarządzają złożonymi zasobami mienia komunalnego. Należą do nich: mieszkania, lokale użytkowe, cała gama obiektów infrastruktury społecznej i kulturalnej, infrastruktura twarda w postaci dróg, mostów, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz grunty niezabudowane. Mienie to podlega ciągłym przemianom z powodu prowadzonych procesów inwestycyjnych.

Jak możemy pomóc?

 • Dokonamy oceny procesu zarządzania mieniem w JST oraz identyfikacji podmiotów zaangażowanych w proces.
 • Sformułujemy rekomendacje dotyczące organizacji procesu zarządzania w JST oraz zasad klasyfikacji składników mienia.
 • Pomożemy sformułować zasady i politykę zarządzania mieniem.
 • Pomożemy dokonać pilotażowej klasyfikacji wybranych składników mienia zgodnie z przyjętą metodyką i polityką

NASZE PROJEKTY

2. Analizy lokalizacyjne

Niektóre decyzje inwestycyjne wymagają pogłębionych analiz związanych z zaangażowaniem własnych nieruchomości oraz identyfikacji i oceny dostępnych rozwiązań alternatywnych.

Jak możemy pomóc?

 • Zidentyfikujemy i zbilansujemy potrzeby klienta (rodzaj i wielkość inwestycji, np. powierzchnia biurowa dla Urzędu lub jednostek organizacyjnych, powierzchnia lub kubatura na potrzeby różnego rodzaju usług komunalnych, społecznych, itp.)
 • Wykonamy potrzebne analizy rynku w zakresie dostępności rozwiązań alternatywnych, jak i ewentualnego popytu na nowe usługi.
 • Wykonamy potrzebne analizy funkcjonalne oraz wstępne koncepcje architektoniczne.
 • Przeprowadzimy analizy wielokryterialne dla różnych opcji realizacji przedsięwzięcia.
 • Zidentyfikujemy możliwe źródła finansowania dla projektu.
 • Przygotujemy wariantowe analizy finansowo – ekonomiczne oraz ocenimy opłacalność rożnych wariantów realizacji projektu wraz z rekomendacjami.

NASZE PROJEKTY

3. Rewitalizacja

Szczególnym obszarem naszego zainteresowania jest wsparcie naszych klientów w planowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych z uwzględnieniem różnych aspektów tego złożonego procesu: ekonomicznego, przestrzennego, technicznego i społecznego.

Zagadnienia, w jakich możemy udzielić wsparcia:

 • Koncepcje i modele prowadzenia działań rewitalizacyjnych, modele współpracy z interesariuszami procesu  rewitalizacji.
 • Organizacja wizyt studialnych prezentujących dobre praktyki rewitalizacyjne.
 • Analizy i koncepcje funkcjonalne obszarów i obiektów będących przedmiotem rewitalizacji.
 • Programy funkcjonalne oraz analizy finansowe dla działalności planowanych na obszarach lub w obiektach podlegających rewitalizacji.
 • Studia wykonalności i wnioski o dofinansowanie na działania rewitalizacyjne.
 • Kompleksowa dokumentacja techniczna we współpracy z naszymi partnerami:
  • inwentaryzacje zabytkowych budynków,
  • badania konserwatorskie i architektoniczne,
  • ekspertyzy techniczne,
  • architektoniczne koncepcje zagospodarowania,
  • programy funkcjonalno-użytkowe.

NASZE PROJEKTY

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty 7 i 8
Mienie komunalne i rewitalizacja, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, rewitalizacja, STUDIA WYKONALNOŚCI, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowa dokumentacja projektowa oraz pozyskanie dofinansowania dla projektów o wartości 188 mln zł, w tym środki z RPO 87,5 mln zł

Rewitalizacja Centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu

Koncepcja funkcjonowania EC1 Łódź – Miasto Kultury
Mienie komunalne i rewitalizacja, Kultura, zabytki i turystyka, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Wieloaspektowa koncepcja funkcjonowania zespołu zabytkowych obiektów po byłej elektrociepłowni w Łodzi

Rewitalizacja dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna w Łodzi
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Koncepcja rewitalizacji pofabrycznego obiektu dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna poprzez adaptację na nową siedzibę Teatru Pinokio

Rewitalizacja obiektów przy ul. Moniuszki 3 i 5 w Łodzi
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Multiteka czyli nowoczesna, multimedialna mediateka - koncepcja funkcjonalna dla zabytkowych obiektów w centrum Łodzi

Rewitalizacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku-etap II
Mienie komunalne i rewitalizacja, Kultura, zabytki i turystyka, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, rewitalizacja

Studium wykonalności dla renowacji Bastionu Furta Wodna oraz adaptacji na cele kulturalne obiektów zabytkowych na terenie Twierdzy

Rekomendacje dla prowadzenia procesu rewitalizacji w centrum Łodzi
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Rekomendacje dla integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 8 modelowych rozwiązań dla działań rewitalizyjnych

Renowacja Centrum Lublina oraz Rozwój Mieszkalnictwa Komunalnego
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Koncepcja rewitalizacji Centrum Lublina w oparciu o formułę spółki projektowej "Kamienice Miasta"