Nasze

usługi

Świadczymy usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, przedsiębiorstw komercyjnych oraz banków i instytucji finansowych.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie naszym klientom wysokiej jakości usług dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Koncentrujemy się na doradztwie z dziedziny finansów, zarządzania, planowania strategicznego, przygotowania inwestycji, w tym w formule PPP, restrukturyzacji zadłużenia, pozyskiwania finansowania i strukturyzacji projektów inwestycyjnych.

Oferujemy również kompleksowe usługi związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej, krajowe fundusze celowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe.

Restrukturyzacje i przekształcenia

Efektywna realizacja usług komunalnych często wymaga niełatwych decyzji o zmianie formuły prowadzenia działalności.

Dofinansowania z Funduszy UE

Prowadzimy przedsięwzięcie od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do jego rozliczenia z instytucją finansującą.

Zarządzanie budżetem i planowanie w JST

Analiza finansowa budżetu, analiza zdolności kredytowej, budżet zadaniowy, strategie i plany rozwoju i więcej.

Gospodarka morska

Przygotowujemy dokumentację aplikacyjną dla dużych projektów infrastrukturalnych z zakresu gospodarki morskiej.

Transport i drogi

Studia Wykonalności, dokumentacja aplikacyjna o środki UE, audyt rekompensaty w transporcie publicznym i więcej.

Analizy przedinwestycyjne

Właściwe przygotowanie inwestycji jest kluczem do jej sukcesu. Naszą ambicją jest, by projekty, nad którymi pracujemy, były dobrze przemyślane.

Odpady komunalne

Studia wykonalnośći, pomoc publiczna, kalkulacja opłat za gospodarowanie odpadami, zamówienia publiczne w sektorze odpadów komunalnych i więcej.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Sprawdź, czy Twój Projekt może znaleźć zainteresowanie wśród prywatnych inwestorów.

Finansowanie dłużne

Obligacje (korporacyjne, komunalne, przychodowe), kredyty inwestycyjne, leasing i inne.

Mienie komunalne i rewitalizacja

Diagnoza i polityka zarządzania mieniem, analizy lokalizacyjne, rewitalizacja i inne.

Kultura, zabytki i turystyka

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć w zakresie np. renowacji obiektów, wykreowania nowych produktów turystycznych.

Woda i ścieki

Opinie na temat zasadności lub zgodności wniosku taryfowego z wytycznymi, finansowanie dla inwestycji w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną i więcej.