Nasz wkład

DS Consulting > Nasz wkład

Proponujemy nowatorskie rozwiązania

Jesteśmy autorami wielu pilotażowych rozwiązań w obszarach naszej działalności

  • Stworzenie metodyki wieloletniego planowania finansowego i oceny zdolności kredytowej samorządów w Polsce, która stała się obowiązującym standardem po 2009 r.
  • Współtworzenie metodyki ustalania taryf za wodę i ścieki, która później została ujęta w rozwiązaniach ustawowych i rozporządzeniu taryfowym
  • Pierwsze w Polsce wdrożenie systemu zarządzania płynnością finansową w samorządzie oparte o rachunek skonsolidowany i aplikację komputerową do prognozowania płynności (Miasto Kraków)
  • Doradztwo dla emitenta przy pierwszej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej emisji obligacji przychodowych (MWiK Bydgoszcz)
  • Współuczestnictwo w przygotowaniu licznych projektów infrastrukturalnych, które uzyskały dofinansowanie
  • Przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zwieńczone podpisaniem umowy
  • Ponad 200 jednostek samorządowych, którym pomogliśmy we wdrożeniu reformy w gospodarce odpadami komunalnymi w 2013 r.
  • Opracowanie modelowych rozwiązań dla procesów rewitalizacyjnych w miastach oraz współtworzenie jednego z największych projektów rewitalizacyjnych w Polsce (Miasto Łódź)