Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin

  • Autor: admin
tor_wodny

21 grudnia Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisał z przedstawicielem Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

Uczestnikami spotkania, które odbyło się w  w siedzibie Wojewody Zachodniopomorskiego, byli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Witold Słowik, wicewojewoda zachodniopomorski – Marek Subocz, prezydent Szczecina – Piotr Krzystek, zachodniopomorscy parlamentarzyści i przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Podpisanie umowy o dofinansowanie zwieńczyło wysiłki Beneficjenta i innych wspierających instytucji, mające na celu pozyskanie kluczowego dla wykonalności Projektu – dofinansowania unijnego.

DS Consulting, we współpracy z firmą projektową Europrojekt Gdańsk S.A. była odpowiedzialna za przygotowanie Studium Wykonalności Projektu.

Poniżej prezentujemy wybrane informacje o przedsięwzięciu.

Tytuł projektu:

„Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5m”

Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Budżet projektu:

1 384 980 000 zł

Wysokość dofinansowania:

1 177 233 000 zł

Główne cele projektu:

– poprawa bezpieczeństwa nawigacji statków morskich po szerszym i głębszym torze wodnym,

– usprawnienie nawigacji statków po torze wodnym i zwiększenie przepustowości toru spowodowane obniżeniem prawdopodobieństwa wystąpienia kolejki statków na torze wodnym.

Efekt projektu: 

pogłębienie toru wodnego do 12,5m na odcinku o długości ok. 62 km z równoczesnym poszerzeniem, budową i modernizacją urządzeń hydrotechnicznych.

Link do informacji źródłowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: http://www.ums.gov.pl/200-podpisanie-umowy-o-dofinansowanie.html

Ciekawostka 1: projekt zakłada budowę dwóch sztucznych wysp wraz ze zlokalizowanymi na nich przystaniami, na Zalewie Szczecińskim niezbędnych do zdeponowania urobku wydobytego podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru wodnego – ok. 23 mln ton urobku pogłębiarskiego.

Ciekawostka 2: w pracach legislacyjnych znajduje się program utrzymaniowy, który zapewni finansowanie po zakończeniu inwestycji, w trakcie trwałości projektu. Dnia 24.10.2017 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2018-2028”. Jest to pierwszy w historii wieloletni program utrzymaniowy, który został przyjęty w sektorze morskim i jeden z nielicznych tego typu programów wieloletnich w Polsce. Dotychczas funkcjonowały jedynie wieloletnie programy inwestycyjne a środki na utrzymanie inwestycji pochodziły z rocznych dotacji z budżetu państwa. Przyjęcie go pozwoli zoptymalizować Urzędowi Morskiemu w Szczecinie koszty utrzymania toru wodnego poprzez zlecenie utrzymania parametrów toru w perspektywie wieloletniej.

Author: admin