14 września, 2021

Nabór do programu „Zielony transport publiczny”

Do 20 grudnia 2021 r. NFOŚiGW prowadzi 2. nabór wniosków do programu „Zielony transport publiczny”, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na:

– zakup/wyleasingowanie nowych autobusów elektrycznych zasilanych z akumulatorów;

– zakup/wyleasingowanie nowych autobusów elektrycznych zasilanych z wodorowych ogniw paliwowych;

– zakup/wyleasingowanie nowych trolejbusów wyposażonych dodatkowo w akumulatory/wodorowe ogniwa paliwowe (do przejazdu odcinków trasy bez trakcji elektrycznej);

– przeszkolenie kierowców/mechaników z obsługi nabytych pojazdów;

– budowę/modernizację punktów ładowania akumulatorów/tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. przyłącza energetyczne lub sieci trakcyjne), w tym punktów ogólnodostępnych.

 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji (pula do 1 000 mln zł) i pożyczki (pula do 200 mln zł).

Poziom dotacji wynosi od 20% do 80% (na nabycie autobusów akumulatorowych i trolejbusów oraz szkolenie personelu) lub do 90% (na nabycie autobusów wodorowych oraz szkolenie personelu) oraz do 25% na rozwój infrastruktury ładowania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców, poziomu dochodów podatkowych na 1 mieszkańca oraz rodzaju organizowanego transportu publicznego.

Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Inaczej niż w 1. naborze, wnioskodawcami mogą być wyłącznie Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego (brak możliwości wnioskowania przez Operatorów). Zmieniono również obowiązującą w 1. naborze zasadę „kto pierwszy ten lepszy” (1. nabór zakończono po 2 tygodniach w związku z wyczerpaniem alokacji) – wszystkie wnioski złożone w terminie zostaną ocenione i trafią na listę rankingową. Miejsce na liście będzie decydowało o przyznaniu dotacji.

 

Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej.