Zarządzanie projektami

Pozyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia ze środków UE to znaczący sukces, wynikający zarówno z wysokiej oceny potrzeby jego realizacji, pozytywnych skutków dla społeczeństwa, ale również z ogromnego zaangażowania Beneficjenta. Jednak pewność utrzymania w mocy decyzji o dofinansowaniu wynika również z kolejnymi etapami procedury realizacji przedsięwzięcia, tj. jego zarządzaniem i rozliczeniem.
W zależności od potrzeb, w zakres oferowanych usług dotyczących zarządzania projektami może wchodzić: kompleksowe zarządzenie projektem polegające na koordynacji wszystkich działań składających się na realizację projektu inwestycyjnego; negocjacje przed podpisaniem umowy z Instytucją Zarządzającą / Pośredniczącą; pomoc w przeprowadzeniu procedur przetargowych realizowanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych lub/i Kodeksem Cywilnym; sporządzanie dokumentacji z wszystkich czynności procesowych dotyczących usług, dostaw i robót budowlanych; kontrola prawidłowości ponoszenia wydatków, weryfikacja faktur i innych dokumentów o równoważnej mocy dowodowej; sporządzanie wniosków o płatność z częścią sprawozdawczą zgodnie z wytycznymi Sporządzanie i kontrola harmonogramów wnioskowania o płatność; aktualizacja wniosku o dofinansowanie; przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą; sprawozdawczość i monitoring osiągnięcia wskaźników; przygotowanie dokumentów do kontroli na zakończenie i rozliczenie realizacji projektu; sporządzanie informacji dotyczącej postępu projektu dla Zamawiającego; prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu zgodnie z wytycznymi; nadzór na obowiązkiem stosowania wszystkich procedur i wytycznych nałożonych na wnioskodawcę projektu przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą.

Kontakt

Piotr Deska
Kierownik Projektu

Tel: +48 58 344 44 50
e-mail: pdeska@dsconsulting.com.pl