DOTACJE UNIJNE 2014-2020

Zapraszamy do współpracy beneficjentów krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Budżet zadaniowy

Budżet zadaniowy jest planem wydatków jednostki, który przedstawia zadania zaplanowane do wykonania w danym okresie wraz z przypisanymi kosztami oraz miernikami pozwalającymi na ocenę stopnia realizacji postawionych celów a także źródłami finansowania zadań.

Jest metodyką powstałą jako odpowiedź na potrzebę zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji zadań publicznych. W przypadku Polski, przygotowanie budżetu w układzie zadań jest obowiązkowe w przypadku budżetu Państwa oraz w praktyce opcjonalne w przypadku samorządów.

Mimo fakultatywności, polskie JST są w coraz większym stopniu zainteresowane wdrożeniem budżetu zadaniowego z uwagi na jego spodziewane efekty i w sytuacji obserwowanego pogarszania sytuacji finansowej. Umożliwia lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, poprzez przypisywanie poszczególnych wydatków do określonych i czytelnych zadań. Umożliwia to pełniejszą kontrolę nad wydatkami, ukazuje pełne koszty zadania i pomaga w planowaniu kolejnych inwestycji. Na popularność budżetu zadaniowego wpłynie z pewnością ewentualny obowiązek ustawowy jego wprowadzenia.

Wdrożenia realizowane przez naszą firmę zakładają wypracowanie z klientem optymalnej formy budżetu w układzie zadań. Z jednej strony zachowane muszą być podstawowe elementy warunkujące skuteczność (zdefiniowanie i skosztorysowanie zadań, opracowanie mierników i procedury) a z drugiej – zakres wdrożenia powinien być jak najbardziej neutralny pod względem niezbędnego nakładu czasu ze strony operujących na nim urzędników.

Podstawowe informacje o budżecie zadaniowym i aspektach jego wdrożenia w artykule opublikowanym na portalu www.ekspertbudzetowy.pl zaprezentowała ekspertka DS Consulting - Anna Drozdowska.

Kliknij aby przejść do kopii artykułu